Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving in de dentale branche is omvangrijk. Het is daarom niet zo vreemd als u door de bomen het bos niet meer kunt zien. Bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving? Lees op deze pagina alles over de nieuwste ontwikkelingen.

Digitale controle ANVS

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (BBS)

Voor de tandheelkundige praktijk zijn er per 6 februari 2018, met het in werking treden van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, de ministeriële regelingen en de ANVS verordening, een aantal wijzigingen van kracht ten aanzien van de stralingsbescherming in de praktijk die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is ook de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT aangepast.

In de nieuwe wetgeving is veel terminologie aangepast. De naam van de Coördinerend Deskundige (CD), die conform de wetgeving de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) moet beoordelen en tevens toezicht moet houden op de inhoud van de acceptatietesten en de kwaliteitscontrolemetingen (QC) van de röntgentoestellen, is gewijzigd naar Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)*. Daarnaast is de naam van Toezichthoudend Deskundige (THD) vervangen door Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) en de naam van behandelend arts (tandarts) vervangen door Medisch Deskundige (MD).

Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet- en regelgeving voor de tandheelkundige branche zijn de wijzigingen in het controlestelsel. Voorheen vielen de handelingen met tandheelkundige röntgentoestellen tot 100 kilovoltage (kV) onder de meldingsplicht, vanaf heden vallen de handelingen met alle röntgentoestellen, ongeacht het kV, onder de registratieplicht. Uitzondering hierop zijn de handelingen met Conebeam CT toestellen. Deze handelingen vallen vanaf de nieuwe wetgeving altijd onder de vergunningsplicht. Een uitgebreide uitleg over de wijzigingen in het controlestelsel treft u hier aan.

De overheidsafdeling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in samenwerking met de veldpartijen en brancheorganisaties, waaronder de KNMT en de VGT, gewerkt aan factsheets om partijen te ondersteunen in de communicatie over de gevolgen van het wijzigen van de wet- en regelgeving. Deze factsheets vindt u op de website van de VGT.

De VGT kan in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en beoordeling door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (een digitaal KEW-dossier) voor uw praktijk realiseren. Op het VGT Portal Stralingsbescherming worden de gegevens van uw praktijk bijgehouden in een digitaal KEW-dossier, welke uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, Dental Union, de SBD welke de beoordeling van de RA verzorgt en de VGT.

Wij regelen het graag voor u!

Wij kunnen voor u registratie c.q. vergunning aanvragen voor uw röntgenapparatuur. Dit is mogelijk zodra een actuele risicoanalyse stralingstoepassingen beschikbaar is. Indien u van deze service gebruik wenst te maken kunt u dit met uw regiomanager bespreken of met onze Stralingsdeskundige Geert Nieboer via geertnieboer@plandent.nl.

(*) een Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) is een persoon die ingeschreven staat in het landelijk register voor Stralingsbeschermingsdeskundigen bij de ANVS;  een SBD kan zich registreren op het niveau van
• coördinerend deskundige (SBD-CD), na het behalen van het diploma Coördinerend Deskundige (voormalig N3) en
• algemeen coördinerend deskundige (SBD-ACD), na het behalen van het diploma Algemeen Coördinerend Deskundige (voormalig N2)

Voor herregistratie gelden, naast deze diploma’s eisen voor kennisonderhoud:
– een SBD-CD is 250 uur per jaar en een SBD-ACD 500 uur per jaar bezig met straling;
– een SBD volgt aantoonbaar bijscholing en symposia en behaalt registratiepunten;
(tandartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niveau 5).

Zorgplicht

Een groot deel van de verplichtingen die het gebruik van apparatuur in de tandheelkundige praktijk met zich meebrengt is terug te leiden op de zorgplicht die is genoemd in de wet BIG en de kwaliteitswet zorginstellingen. U dient aan te kunnen tonen dat uw apparatuur veilig is voor uw patiënten. Veel van deze verplichtingen zijn ook weergegeven in de WIP richtlijn en in de nieuwe (concept) hygiëne richtlijn van de KNMT.

Elektrische veiligheid

Veel van de apparatuur die gebruikt wordt in de praktijk is aangesloten op elektriciteit. Fouten of storingen kunnen vervelende gevolgen hebben voor uw patiënten, met name de zwakkeren onder hen. De apparatuur voldoet om die reden dan ook aan strenge (Europese) regelgeving. Het is belangrijk goed onderhoud aan de apparatuur te laten uitvoeren door gekwalificeerde technici om er voor te zorgen dat de apparatuur veilig blijft voor uw patiënten. Een onderhoudsbeurt voor de behandelunit is al lang niet meer het simpelweg vervangen van een aantal aan slijtage onderhevige onderdelen. Een veiligheidsmeting met behulp van zeer gevoelige meetapparatuur is al min of meer een standaard onderdeel van de onderhoudsbeurt geworden. Op de pagina Technische Dienst ziet u wat wij voor u kunnen betekenen.

Waterkwaliteit

Drinkwater wordt in de praktijk onder andere gebruikt voor het koelen tijdens het gebruik van roterende instrumenten. Hierdoor ontstaat door het mengen van lucht en water een fijne nevel die eenvoudig kan worden ingeademd. Drinkwater is in Nederland van een uitstekende kwaliteit en is zeer geschikt om als koelmedium te gebruiken. Alleen zijn er wel factoren die er voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van het water sterk achteruit gaat. Zo kan een slecht aangelegd waterleidinginstallatie er voor zorgen dat de kwaliteit van het water sterk achteruit gaat en een gevaar voor de kwetsbare patiënt kan worden. Een goede bewaking van de kwaliteit van het drinkwater is belangrijk, hiervoor zijn diverse testen in de handel. Zorg er voor dat behandelapparatuur zodanig is uitgevoerd dat een goede reiniging van het interne waterleidingnet eenvoudig uit te voeren is.

Plandent | Waterkwaliteit testen

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Reinigen, desinfecteren en daar waar nodig steriliseren van het instrumentarium is van zeer groot belang voor de zorgplicht naar de patiënten. De gebruikte apparatuur wordt geproduceerd conform strenge Europese regels. Net als bij behandelapparatuur is het belangrijk dat ook deze apparatuur periodiek op goede werking wordt gecontroleerd. Hiervoor zijn richtlijnen en onze technici beschikken over de nodige testapparatuur.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u ergens meer informatie over? Neem dan gerust contact op met onze specialist Geert Nieboer via onderstaand contactformulier. Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.